Kategorie:

Piszemy prace magisterskie: część metodologiczna

Jeżeli piszemy pracę dyplomową na zakończenie studiów magisterskich, w której przedstawimy wyniki przeprowadzonych przez nas badań, w pracy tej powinna znaleźć się część metodologiczna. W części tej powinien znaleźć się zazwyczaj nasz cel i przedmiot badań, problem badawczy, problemy szczegółowe, hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze, charakterystyka terenu badań i populacji, opis organizacji i przebiegu badań, zmienne, wskaźniki. Studenci piszący prace magisterskie w części metodologicznej powinni zamieścić także definicje różnych autorów (definicję celu badań, wskaźników i tak dalej). Rozdział metodologiczny pracy magisterskiej powinien składać się z kilku podrozdziałów, a zawarte w nim treści przydadzą się studentowi przy przeprowadzaniu badań. Jeżeli student będzie bowiem znał na przykład cel swoich badań i problemy badawcze, łatwiej będzie mu wybrać metodę i technikę badawczą oraz sporządzić narzędzie badawcze (informacje o wybranej metodzie, technice i narzędziu również powinny znaleźć się w części metodologicznej).

Incoming search terms:

  • część metodologiczna
  • praca magisterska część metodologiczna