Kategorie:

Bezpieczeństwo w pracy

Avatar
Opublikowane przez mateusz

Każdy pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi też zapewnić odpowiednie warunki wszystkim zatrudnianym pracownikom. Zasady te mają za zadanie minimalizować liczbę wypadków oraz sytuacji potencjalnie wypadkowych. Podstawowe zasady BHP określają jakie czynności są dozwolone w miejscu pracy oraz jakie są surowo wzbronione. W ujęciu prawnym za wszelkie regulacje odpowiada kodeks pracy. Istnieją również bardziej szczegółowe zasady, które zawarte są w rozporządzeniach ministrów. Dodatkowo w każdym większym zakładzie pracy istnieje regulamin pracy do którego przestrzegania obowiązani są wszyscy pracownicy i osoby przebywające na terytorium przedsiębiorstwa. Pracodawca musi zapewniać szkolenia. Te przeprowadzane są podczas przyjmowania osoby do pracy, a także okresowo. Cykliczne powtarzanie szkoleń ma na celu uświadomienie pracownika w sprawie zagrożeń, których przestał być świadom przez rutynowe wykonywanie określonych czynności. BHP mielec jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na zmniejszenie ilości wypadków na terenie pracy. Regulacje dotyczą bardzo wielu aspektów. Ocenie BHP podlegają pomieszczenia (mierzenie poziomów największych dopuszczalnych stężeń/natężeń, ilość światła, temperatura), ubiór pracownika (ubranie ochronne, rękawice, obuwie), maszyn znajdujących się w obrębie zakładu (skuteczność osłon, dopuszczalne wibracje/hałas), szczególnych przypadków pracy (praca na wysokości lub w atmosferze wybuchowej). Do obowiązków służ BHP należy też zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury przeciwpożarowej – gaśnice, drogi pożarowe, plany ewakuacyjne, ustalanie punktów zbornych. Inspektorzy BHP współpracują wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzkim Instytutem Ochrony Środowiska oraz Państwową Inspekcją Pracy. Wszystkie działania dążą do eliminacji wypadków, niezależnie od ich rodzaju. Wyróżniamy wypadki lekkie, ciężkie oraz zbiorowe. Z punktu widzenia ekonomii, dla pracodawcy ważne jest aby na terenie zakładu było jak najmniej zdarzeń zagrażających życiu.